ein stori

TÎM BYCHAN,
UCHELGAIS MAWR...

The Tropic team laughing in a meeting

YN ANGERDDOL AM DRI PHWRPAS...

Rydym yn gweithio gyda busnesau sy’n canolbwyntio ar adeiladu cymdeithasau gwell, hyrwyddo ffyrdd egnïol o fyw neu annog cysylltiad â byd natur.

Wedi’i sylfaeni er mwyn dod ag arbenigedd asiantaeth fechan i fusnesau llai gyda dull stiwdio hyblyg, credwn fod gonestrwydd, bod yn uchelgeisiol a datrys problemau yn holl bwysig. Ein nod yw i gau’r bwlch rhwng busnes a chreadigrwydd.

Rydym yn dîm bach o arbenigwyr sydd wedi ymrwymo i wneud gwaith ystyrlon, i safon ragorol. Dyma sy’n ein llenwi ag egni, yn ein cadw’n greadigol ac yn alinio pawb o’n cwmpas sy’n uchafu’r dylanwad.

Rydym yn bobl, sy’n cyd-weithio gyda phobl. Rydym o hyd yn glir, dealladwy a gonest. Rhown wybod beth sydd angen i chi glywed, nid beth yr hoffech glywed. Gall hyn fod yn her ar brydiau, ond dyma’r sylfaeni i’n diwylliant cydweithredol ac yn arwain at ganlyniadau gwych.

Rydym yn wreiddiol gyda’n arbenigedd creadigol a marchnata, mae gan ein tîm lwyth o brofiad busnes. Wedi mentora cannoedd o fusnesau cychwynnol sydd wedi tyfu’n hynod o gyflym, a graddio busnesau dros Brydain Fawr, bron ym mhob diwydiant, down â safbwynt unigryw i’ch gôl busnes chi. Dull un-strategaeth cychwynnol sydd wir yn gweithio.

Rydym wedi’n selio ar Ynys Môn, wedi’n hamgylchynu gan arfordir godidog a mynyddoedd dramatig yr Eryri, rydym yn stiwdio dwyieithog sy’n cyd-weithio gyda chlientiaid dros Brydain Fawr. Yw hi felly’n amser i gymryd taith ysbrydoledig i ogledd Cymru?

ein enw

Lledred paralel, 23°26ʹ i’r gogledd neu i’r de o’r cyhydedd...

Dwy linell ddychmygol ble mae amrywiaeth, personoliaeth a dyfeisgarwch yn ffynnu. Er gwaethaf newid, her a chyfleoedd.

Busnes wedi’i ysbrydoli gan natur. Yn yr un modd mae busnes yn esblygu drwy’r amser, yn goresgyn heriau, cystadlu cyd-fodoli a chyfalafu ar gyfleoedd newydd ac felly rhaid bod yr 80% o rywogaethau sy’n byw ar ein planed yn gwneud yr un peth.

Mae Tropic yn stiwidio ble mae personoliaethau a syniadau yn ffynnu o fewn ein tîm ac yn stiwdio sy’n helpu busnesau ffocysu ar wella’n byd er mwyn uwchafu eu dylanwad.

ein gwerthoedd

Y gwerthoedd craidd sy’n gyrru’r hyn rydym yn ei wneud...

Black Tropic Pentagram

01

Rhyddid

Mae teimlo’n rhydd i fod y person yr hoffech fod, ac i fod yn chwilfrydig yn sefyll ar graidd ein cwmni ni. Mae’n magu creadigrwydd, perthnasoedd gwell a syniadau gwych. Mae’n eich galluogi i weithio mewn eglurder a ffocws bob dydd.

Orange Tropic Pentagram

02

Uchelgais

Credwn fod unrhywbeth yn bosib. Hyd yn oed, y pethau sydd i weld ar yr arwyneb yn amhosib. Anaml iawn y mae’n iawn, ond gydag ymrwymiad i fod yn uchelgeisiol, gall ein clientiaid gyflawni mwy na’r hyn a dychmygwyd, tra’n bod yn parhau i ddysgu a thyfu bob dydd.

Black Tropic Pentagram

03

Cydweithio

Does gan yr un pen yr holl atebion. Carwn weld gwahanol safbwyntiau yn cyfuno i greu rhywbeth arbennig. Nid cyfaddawd yw’r ffordd gywir, ond i fod yn ben-agored ac yn fodlon dysgu ffyrdd newydd o weld a gwneud pethau. Mae’r cyfan wedi’i alinio o amgylch yr un nod sydd gan bawb.

ein partneriaid

ein tîm

GWNEUD IDDO DDIGWYDD...

Mae gan bawb yn nhîm Tropic rôl enfawr sy’n cyfrannu at eich helpu chi i wneud rhywbeth pwrpasol a dylanwadol. Dyma pam rydym yn dathlu doniau ein hunigolion, annog personoliaethau i ffynnu a chwerthin am y pethau sy’n eu gwneud yn unigryw. Mae pawb yn gofyn cwestiynau, yn herio safbwyntiau ac yn archwilio diddordebau er mwyn tyfu fel unigolion ac fel tîm.

Olu Peyrasse

Olu Peyrasse

Cyd-sylfaenydd + Cyfarwyddwr Strategol

Catrin Owen

Catrin Owen

Cyd-sylfaenydd + Cyfarwyddwr Creadigol

Emma Hewson

Emma Hewson

Datblygwr

Amy Davies

Amy Davies

Dylunydd Gweledol

Travis Eyles

Travis Eyles

PAID MEDIA SPECIALIST

Anna Williamson

Anna Williamson

CONTENT MARKETING MANAGER

Trowch gweledigaeth mewn i realaeth

Ydych ar fin dechrau, neu’n barod i uwchraddio?
Rydym yn barod.